Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kétkezi tehetségek - felhívás

Beadási határidő: 2015. február 23. 00:00, 2015., éjfél
Pályázati felhívás Tehetségsegítő Tanácsok részére a Tehetséghidak program keretében a szakmában, mesterségben tehetségesek mentori segítségének megszervezésére.

A támogatás célja:
A támogatás célja szakmájukban, mesterségükben tehetséges fiatalok segítése mentorok bevonásával.

Rendelkezésre álló forrás:
A felhívást a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a Tehetséghidak Program anyagi forrásainak felhasználásával teszi közzé. A felhívás keretében a meghívott Tehetségsegítő Tanácsok számára rendelkezésre álló teljes keretösszeg bruttó 5 000 000,- Ft.
Egy pályázatban maximálisan bruttó 1 000 000,- Ft támogatás nyerhető el, a felhívás keretében legfeljebb 5 pályázat támogatására van lehetőség.

A pályázók köre:
Jelen felhívás keretében magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok közül az alábbiak nyújthatnak be pályázatot:

 • Baptista Tehetségsegítő Tanács
 • Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
 • Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács
 • Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács
 • Sátoraljaújhelyi Kistérség Tehetségsegítő Tanácsa

A támogatható tevékenységek köre:
A felhívás keretében pályázónként minimum 5 fő, szakmájában tehetséges fiatal, legalább 20 órás szakmai mentori támogatására van mód.
Egy pályázónak legalább 3 különböző szakmában kell a mentori programot megszerveznie.
A pályázatban megadott keretösszeg erejéig a programok költségei közül az alábbiak számolhatók el: adminisztrációért, kapcsolattartásért és teljes dokumentációért felelős programkoordinátor munkadíja, mentorok óradíja, a program szervezési díja.

Az igényelhető támogatás formája, mértéke és összege:
A MATEHETSZ együttműködési megállapodást ír alá a megvalósítást végző Tehetségsegítő Tanáccsal, amely tartalmazza a két szervezet együttes nyilatkozatát a program teljes megvalósítására vonatkozóan.
A MATEHETSZ megbízási szerződést köt a program adminisztrációjáért felelős személlyel (a továbbiakban koordinátor). A MATEHETSZ-szel szerződésben álló koordinátor felelős a pályázat megírásáért, a mentorokkal való operatív ügyintézésért (számlázási adatok begyűjtése, stb), a formailag megfelelő számlák és pénzügyi dokumentumok hiánytalan benyújtásáért és a szakmai beszámoló elkészítéséért.
A MATEHETSZ a mentorálásban résztvevő szakemberekkel megbízási szerződést köt. A mentorok feladata a programban résztvevő fiataloknak szakmai segítség nyújtása. A mentor a mentorált fiatal számára legalább 20 órás, egyéni szakmai mentorálást biztosít. Egy mentor egy foglalkozáson csak egy mentorálttal foglalkozhat.

A MATEHETSZ vállalkozási szerződést köt a pályázó Tehetségsegítő Tanács által a saját tagjai közül megjelölt gazdálkodó szervezettel, amely a program szakmai szervezéséért (megfelelő mentorok felkérése, a fiatalok kiválasztása, a mentori együttműködések felügyelete, szükséges anyagok beszerzése, utazások szervezése) felelős.
Pályázati költségterv az alábbi tételekre vonatkozóan kerülhet benyújtásra:

 1. Koordinátori díjazás:
  A koordinátor részére mindösszesen bruttó 125.000,- Ft munkadíj számolható el, amely magában foglalja a pályázat megírását, az adminisztrációs feladatok ellátását, a szakmai beszámoló elkészítését. A megbízási díjat (munkadíjként bérszámfejtve) a MATEHETSZ és megbízott között létrejövő szerződés alapján, a megvalósítással és a beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése után, egy összegben fizeti ki a MATEHETSZ.
 2. Mentori díjazás:
  Szakmai mentor részére 5 000,- Ft + ÁFA óradíj számolható el. Az óradíj magában foglalja a kiírás mellékletében megadott forma szerinti mentori adatlap elkészítését, a mentori napló vezetését és a mentorált programzáró értékelését. A szakmai mentor óradíját a MATEHETSZ és a mentor között létrejövő szerződés alapján a megvalósítással és a beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése után, a mentor által beadott számla alapján egy összegben fizeti ki a MATEHETSZ. A mentori óradíj egyéni megbízás útján, bérszámfejtéssel történő kifizetéséhez kérjük, a pályázat benyújtása előtt egyeztessen a MATEHETSZ kapcsolattartójával (ld. 10. pont).
 3. Szervezői díj:
  A mentoráltak utaztatásának megszervezéséért, kapcsolatfelvételért és ennek adminisztrációjáért felelős gazdasági szervezet részére szervezői díj elszámolására van lehetőség. A szervezői díj nem haladhatja meg a nettó 100 000,- Ft + ÁFA összeget (27% áfakulcs esetén bruttó 127 000,- Ft).

A kiemelt projekt keretében csak a megvalósító szervezet, a MATEHETSZ nevére kiállított számlák számolhatók el:

MATEHETSZ
1119 Budapest, Mérnök u. 39.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás
A megvalósítással kapcsolatban felmerült költségeket a Tehetséghidak Projektiroda az egyes tevékenységek teljesülését követően, a benyújtott számlák alapján utólag – legkésőbb 60 nappal a számlák benyújtása, illetve a szakmai beszámoló elfogadása után – téríti meg. A szakmai beszámoló elfogadása feltétele a kifizetésnek.
Fontos: a projekt keretében csak a megvalósító szervezet, a MATEHETSZ nevére (MATEHETSZ, 1119 Budapest, Mérnök u. 39.) kiállított számlák számolhatók el.

 

A beszámolás módja
A koordinátor a programsorozat befejezése után legkésőbb 10 nappal szakmai beszámolót nyújt be. A beszámolónak tartalmaznia kell a leadott tervben felsorolt célok teljesülését és a programmal kapcsolatos minden lényeges körülményt, valamint a program során készített fotókat (jpg formátumban). A szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor a bérszámfejtésre.
A szakmai mentor a mentorálási folyamat lezárását követő 10 napon belül benyújtja szakmai beszámolóját a MATEHETSZ-nek. A szakmai beszámoló mellékletét képezi a mentorálási adatlap, a mentori napló, a mentoráltakra vonatkozó értékelés, valamint a mentoráltak beszámolója.
A szervezéssel megbízott gazdasági szervezet a tevékenység lezárását követő 10 napon belül benyújtja szakmai beszámolóját a MATEHETSZ részére. A szakmai beszámoló tartalmazza a programban résztvevő mentorok és fiatalok névsorát, a megszervezett utazások számát.

Támogatási időszak

 • Felhasználási időszak: 2015. február 24. – 2015. április 30. Pályázó a megvalósítást saját felelősségre 2015. január 30-tól megkezdheti.
 • Elszámolási időszak: a program befejezését követő 10 napon belül, de legkésőbb 2015. május 10-ig.


Kiválasztási kritériumok
A felhívásra meghívandó pályázók kiválasztása a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma javaslata alapján történik.
A javaslattétel szempontjai:

 • Az országos területi eloszlás-, az egyenlő hozzáférés esélyének biztosítása.
 • A Tanács térségi kapcsolatrendszere, eddigi tevékenysége különös tekintettel a szakképzésre, a gazdasági partnerekre.  
 • Hátrányos helyzetű térségekben élő, mesterségekben tehetségesek segítése.


A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázati adatlapot a Tehetséghidak Projektiroda számára a pályázó Tehetségsegítő Tanács vezetőjének aláírásával ellátva kell eljuttatni legkésőbb 2015. február 23-ig postai úton (MATEHETSZ, 1119 Budapest, Mérnök u. 39. címre, a borítékon feltüntetve a Pilot pályázat kifejezést), vagy elektronikus úton a szilagyi.zsuzsanna [at] tehetseg.hu e-mailcímre (az e-mail tárgyában kérjük, tüntessék fel a Pilot pályázat kifejezést).
A pályázati elbírálás eredményéről a Tehetséghidak Programiroda e-mailben tájékoztatja a pályázókat legkésőbb 2015. február 27-ig.
A pályázatért és adminisztrációért felelős koordinátorral megbízási szerződés megkötésére az értesítést követő 10 napon belül kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot, benne megnevezve a tervezett programok ütemtervét (tervezett helyét és idejét), indoklását, a résztvevők létszámát és az igényelt támogatás költségtervét;
 • a pályázat adminisztrációjáért felelős koordinátor, a mentorok és a mentoráltak adatait és adatkezelési nyilatkozatát;
 • a szervezésben résztvevő gazdasági szervezet adatait.


Információ:
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosításért Győryné Csomó Ildikóhoz lehet fordulni. (csomo.ildiko [at] tehetseg.hu)